Alkohol Døgnbehandling eller Alkohol Dagbehandling. Hvad er bedst?

Modsat hvad mange tror, så har langt de fleste alkoholikere en lige så god – og i mange tilfælde bedre – prognose ved at deltage i ambulant alkoholbehandling frem for i alkohol døgnbehandling.

Alkohol døgnbehandling – bedst til de allermest socialt belastede misbrugere

For mennesker, der har drukket sig til en alvorlig social deroute, dvs. fuldstændig har mistet kontakt til arbejdsmarkedet, som kun har misbrugsvenner, og som man ikke kan forlange at skulle kunne overholde mødetiderne i alkohol dagbehandling, gælder det, at de har en bedre prognose i alkohol døgnbehandling, frem for i den ambulante alkoholbehandling.

Alkohol dagbehandling – mest effektiv for de fleste alkoholmisbrugere

Alkohol dagbehandling viser sig at være den mest virkningsfulde alkoholbehandling for de fleste alkoholikere. Dette er fordi alkoholikeren træner sine nye færdigheder i sin dagligdag – og ikke fjernes fra denne, og træner i et kunstigt miljø.

Læs mere om hvordan man vælger mellem døgnbehandling eller dagbehandling for alkoholmisbrug

Alkohol døgnbehandling – desværre ofte efterfulgt af tilbagefald

Desværre oplever man alt for ofte, at når alkoholikeren vender hjem fra alkohol døgnbehandling, så falder han eller hun tilbage, fordi der ikke er blevet trænet i at håndtere de udfordringer som dagligdagen byder. Og mange familier ender i fortvivlelse idet de først har brugt 60 – 80.000,- kr. på en døgnbehandling og derefter skal finansiere en tilbagefaldsbehandling på ca. 30.000,- kort efter alkoholikeren hjemkomst fra alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling – Sundhedsstyrelsens anbefaling

Sundhedsstyrelsen foretog i 2006 en undersøgelse af effekten af alkohol døgnbehandling i forhold til alkohol dagbehandling. Undersøgelsen slog fast, at langt de fleste alkoholikere havde lige så god – eller bedre – resultater af alkohol dagbehandling målt i forhold til alkohol døgnbehandling.

Samtidig pegede undersøgelsen på, at for de mest belastede alkoholikere – som beskrevet ovenfor – er det mest hensigtsmæssigt at starte med alkohol døgnbehandling, men derefter følge op med et ambulant behandlingsforløb, hvor alkoholikerne fik støtte og hjælp til at implementere de nye strategier de havde tilegnet sig i alkohol døgnbehandlingen. 

Alkohol dagbehandling – uden for normal arbejdstid

Alkohol dagbehandling kan endvidere foregå uden for normal arbejdstid, således at man kan passe sine forpligtelser i dagligdagen, mens alkoholbehandlingen står på. På den måde bestemmer man også selv, hvem der skal vide at man har valgt at gå i alkoholbehandling.

Læs her om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling uden for normal arbejdstid

Alkohol døgnbehandling – som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg

Nogen beskriver alkohol døgnbehandling som at lære at køre bil på køreteknisk anlæg, hvor alkohol dagbehandling er at lære mens man er i trafikken. Selvfølgelig er det lettere i det kunstige miljø – men hvis man ikke lærer at køre i trafikken, er man dårligt hjulpet, selv om det måske giver et par buler undervejs.

Alkohol dagbehandling – og nye livsstrategier

Mens man går i alkohol dagbehandling tilegner man sig nye livsstrategier, mens behandlingen står på. Man lærer hvordan man begår sig i situationer hvor andre drikker alkohol, man lærer hvilke situationer der udløser drikketrang, man lærer hvordan man håndterer disse situationer, og man etablerer sig typisk i Anonyme Alkoholikere mens behandlingen står på.

En undersøgelse fra National Addiction Centre, Maudsley Hospital London, slår fast at regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikere markant nedsætter risikoen for tilbagefald.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen

Hvis du er interesseret kan du her læse: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Alkohol døgnbehandling eller alkohol dagbehandling?

At så mange danske alkoholikere indskrives i alkohol døgnbehandling i stedet for alkohol dagbehandling, skyldes at de fleste intuitivt tror, at alkohol døgnbehandling jo må være bedre. Men som oven for nævnt, viser det sig at langt de fleste alkoholafhængige har en lige så god – og ofte bedre – behandlingsprognose i alkohol dagbehandling

Læs mere her om
Alkoholforbrug i Danmark
Misbrugsproblemer

Reklamer

Antabus – Hvordan virker antabus – Brugen af antabus

Antabus.

Antabus reagerer sammen med alkohol, således at man bliver syg såfremt man drikker alkohol, når man har taget antabus.

Antabus forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren, hvor stoffet acetaldehyd – som normalt nedbrydes i leveren, ophobes i kroppen og udløser en allergisk reaktion.

Hvordan virker antabus:

Indtager man alkohol, samtidig med man er på antabus medfører dette:

  • Hjertebanken
  • Forhøjet puls
  • Hovedpine
  • Anisgtsrødmen
  • Kvalme
  • Opkastning
  • Og i værste tilfælde blodtryksfald, kollaps og hjertestop

Antabus er ikke alkoholbehandling
undersøgelser viser, at antabus i sig selv ikke har nogen helbredende effekt på alkoholisme. Såfremt alkoholikeren selv ikke foretager de fornødne ændringer i livsstil og lærer at håndtere sin drikketrang, stopper alkoholikeren oftest behandling efter kort tid, og når han eller hun atter begynder at drikke alkohol, har alkoholikeren sjældent ændret sine drikkevaner, og han eller hun vil drikke alkohol på samme destruktive måde som inden antabusbehandlingen.

Antabus kan være en støtte i tidlig behandling
Brugen af antabus kan være hensigtsmæssig i en kort periode i den tidlige alkoholbehandling, og være med til at afværge alkoholindtag indtil alkoholikeren har tilegnet sig de første mestringsstrategier for ædruelighed. Men undersøgelser viser, at klienter som bruger antabus igennem en længere periode af deres alkoholbehandling har flere og voldsommere tilbagefald end klienter, der kun er i antabusbehandling i kortere tid.

Antabus og alkoholbehandling
Her er en interessant artikel om effekten af Antabus i alkoholbehandling som gennem forsøg viser at klienter i længerevarende antabusbehandling klarer sig dårligere end klinter, der ikke gjorde brug af antabus.

Antabus – bør altid administreres af andre, men ikke af alkoholikerens partner
Al erfaring viser, at ved brug af antabus, bør denne altid administreres af andre end alkoholikeren selv, og aldrig af ægtefælle eller partner, idet det skaber et usundt forhold, hvor partneren bliver den kontrollerende, og pludselig bliver den der påtager sig ansvaret for alkoholikerens helbredelse.

Antabus, sammenfatning
Modsat hvad mange alkoholikere og deres pårørende tror, så har antabus ingen virkning på alkoholisme på sigt. Det kan være fornuftigt i en kortere periode at benytte antabus, men kun såfremt det er kombineret med en egentlig alkoholbehandling.

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere
Man regner med at ca. 2 mio. mennesker verden over, vedligeholder deres ædruelighed ved regelmæssigt at deltage i møder i Anonyme Alkoholikere. På verdensplan eksisterer der ca. 150.000 AA møder og i Danmark alene er der ca. 300.

Følg linket til en artikel der mere udførligt beskriver: Hvad er Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere – et fællesskab af ædru alkoholikere
Mange tror fejlagtigt, at de i AA kun møder ”manden på bænken” og socialt belastede alkoholikere, men de fleste bruger Anonyme Alkoholikere til at vedligeholde en allerede etableret ædruelighed, og man møder således mennesker til AA møderne, der har både 1, 2 5 10 ja sågar 20 års ædruelighed.

Selvfølgelig er der også helt nyædru, og alkoholikere der kommer tilbage efter tilbagefald, men man kan altid regne med, at der sidder mange års ædruelighed omkring bordet ved møder i Anonyme Alkoholikere.

Anonyme Alkoholikere – et fællesskab for mennesker fra alle samfundslag
Til møderne i AA møder man både mænd og kvinder fra alle samfundslag dvs. lige fra håndværkere, sygeplejerske, ledere, direktører, arbejdsløse, studerende – medlemmerne i Anonyme Alkoholikere afspejler danskerne som de er flest.

Fortroligheden er vigtig i Anonyme Alkoholikere
Anonymiteten er et af de bærende elementer i AA. Det betyder, at der ikke foregår registrering af medlemmerne, man benytter ikke sit efternavn, og alle AA medlemmer lover hinanden fortrolighed.

Alkoholikere støtter hinanden
Anonyme Alkoholikere opstod fordi man erfarede, at alkoholikere kunne tale frit om ting, der er svære og smertefulde at tale med ”ikke alkoholikere” om. F. eks de svigt man begår som alkoholiker, hvordan man valgte flasken frem for ens nære og kære, og hvordan alkoholen førte til en fuldstændig besættelse at ens liv. Ting som er svære at forstå – men som de andre alkoholikere alle har prøvet selv.

I kolonnen til venstre under overskriften Selvhjælpsgrupper finder du et link til AA’s hjemmeside, hvor du kan finde et AA møde nær ved hvor du bor.

Artikel om Anonyme Alkoholikere

Læs om Minnesotabehandling

Hvordan motiverer man en alkoholiker til behandling

Et af de store problemer, når et familiemedlem har udviklet alkoholproblemer er, hvordan man motiverer alkoholikeren til behandling.

Familien ser alkoholikerens symptomer længer før alkoholikeren selv
Familien ser ofte at alkoholikeren har udviklet tydelige symptomer på alkoholisme, længe før alkoholikeren selv.

Læs: Alkoholiker. Symptomer. 12 tegn på alkoholisme
Læs mere om: Hvordan motiverer man en alkoholiker

At konfrontere en alkoholiker – den svære samtale
Ofte vil reaktionen være forsvar og benægtelse, man konfrontere en alkoholiker med sit alkoholproblem, og mange pårørende viger tilbage for konfrontationen i frygt for ufred og skænderier.

Mange alkoholikere reagerer aggressivt når de konfronteres med deres alkoholmisbrug, og forsvarer på den måde deres ret til fortsat drikkeri. Derfor er det vigtigt, at man beslutter sig for ikke at være bange, når man konfronterer en alkoholiker.

Hvordan motiverer man en alkoholiker?
Når man skal motivere en alkoholiker til behandling, bliver man oftest nød til at sætte nogle konsekvenser op for alkoholikeren, såfremt han eller hun ikke accepterer at gå i behandling.

Der er næsten umuligt for alkoholikeren selv at træffe beslutningen om behandling, og det viser sig også, at næsten 75 % af de som vælger behandling, gør det som følge af krav fra familie eller arbejdsplads.

Enhver motivation for behandling er god nok
Mange tror fejlagtigt, at det jo ikke nytter, såfremt alkoholikeren ikke selv er motiveret for alkoholbehandling, men undersøgelser viser klart, at de som er sendt i behandling af deres arbejdsplads (og jo ikke umiddelbart er motiveret for behandling) har en af de bedste behandlingsprognoser af alle.

Med andre ord skal man ikke være bange for at presse alkoholikeren som motivation til behandling.

Alkoholikere bliver taknemmelige over at blive hjulpet til motivation for behandling
Det er mest hensigtsmæssigt at stille alkoholikeren et ultimatum, altså stille vedkommende i valget mellem behandling og skilsmisse, ikke at se sine børnebørn, afskedigelse eller andet, og så stå fast. Som nævnt er det på den måde langt de fleste alkoholikere får behandling – og paradoksalt så viser det sig, at alkoholikere ender med at blive taknemmelige over, at nogen greb ind i deres alkoholmisbrug.

Og uanset hvor barskt dette end lyder, så må man huske på, at man på den måde hjælper alkoholikeren til at træffe en livsnødvendig beslutning, som vedkommende ikke er i stand til at træffe selv.

Her er en artikel om råd og vejledning til: Hvordan konfronterer man en alkoholiker

Læs om forskellige former for alkoholiker