Alkoholbehandling Jylland, Fyn og Sjælland

Der er i Danmark mange forskellige former for alkoholbehandling, og det kan være svært at overskue hvad der de forskellige former for alkoholbehandling indebærer. Minnesotabehandling, døgnbehandling, ambulant alkoholbehandling, kognitiv adfærdsterapi, psykologbehandling, antabusbehandling osv.

Bor du på Fyn og tænker på at gå i alkoholbehandling kan du llæse mere om dine muligheder ved at følge linket Alkoholbehandling Fyn

Her er links til en blog der forsøger at samle erfaringer med de forskellige former for alkoholbehandling. Der er samtidig en oversigt over de forskellige tilbud for alkoholbehandling Sjælland , Jylland, og på Fyn. Siden opfordrer alle der har erfaringer med alkoholbehandling at vidergive sine erfaringer, således at det kan hjælpe andre til at træffe et kvalifiseret valg af behandlingsform.

Følg nedenstående links:

Vi hilser herfra bloggen velkommen og håber at det bliver atter en brik til at skabe større viden om alkoholafhængighed og behandling i Danmark

Reklamer

Alkoholbehandling efter Minnesota-modellen

Alkoholbehandling – Minnesotamodellen 

Alkoholbehandling som Minnesotabehandling har som behandlingsmål fuldstændig afholdenhed fra alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Grunden til dette er, at når man først har udviklet alkoholafhængighed, har man mistet kontrollen over sit alkoholindtag for bestandigt. Forsøgene med kontrolleret drikkeri, synes aldrig at falde heldigt ud, og mennesker, der har været i antabusbehandling, har da også den erfaring, at når drikkeriet genoptages så kommer alkoholindtaget atter ud af kontrol. 

Minnesotamodellen – den mest benyttede behandlingsform i verden

Minnesotabehandlingen opstod i staten Minnesota i amerika i 1950’erne. Indtil da havde man behandlet alkoholisme på psykiatriske afdelinger, med meget ringe effekt på sigt. Anonyme Alkoholikere var opstået i 1936 og havde op gennem 40’erne og 50’erne oplevet en stor vækst, og på 3 statshospitaler i Minnesota prøvede man forsøgsvist, at indrage nogle Anonyme Alkoholikere i behandlingsplanlægningen. Dette førte til, at man oplevede langt bedre og holdbare resultater, og det i en sådan grad, at Minnesotabehandling nu er den mest benyttede behandlingsform for alkoholbehandling i verden. 

Sygdomsbegrebet

Centralt i Minnesotaodellen er forståelsen af alkoholisme som en selvstændig sygdom. Nok kan man finde grunde til at afhængigheden af alkohol opstod, men efter nogen tid er alkoholismen et selvstændigt problem, som ikke løses ved at løse de problemer, der skabte den. 

Grundlæggende består sygdommen af 2 elementer: 

Kontroltab, hvilket betyder, at alkoholikeren efter de første drinks mister kontrollen over det videre alkoholindtag, og ofte ender meget beruset. Kontroltabet er et hjernekemisk fænomen, som skyldes kroniske forandringer i hjernen, og ligger derfor uden for viljestyrkens kontrol. 

Psykisk besættelse, hvilket vil sige en uimodståelig drikketrang (craving). Med alkoholimen udvikles alkoholindtag som en mestringsstrategi for alle former for negative sindsstemninger, såsom frustration, vrede, bekymring, stress, angst, sorg osv. hvor alkoholikeren ikke kan modstå fristelsen til den kortsigtede lindring, på bekostning af den langsigtede forværring. 

Alkoholisme – en progressiv lidelse

Alkoholisme er en fremadskridende lidelse, det vil sige, at det bliver værre og værre med tiden. Samtidig har alkoholisme et forudsigeligt forløb. Det starter med et uproblematisk alkoholindtag, herefter begynder alkohol at indgå mere og mere i alle slags aktiviteter, personene udvikler kontroltab dvs. at han eller hun har svært ved at stoppe igen når de første genstande er taget, med voldsom beruselse som følge, på et tidspunkt opstår der abstinenser og med disse ofte morgendrikkeri. Med morgendrikkeriet følger ofte spirituskørsel og frakendelse af kørekortet. Sygedage og problemer på jobbet, eventuelt afskedigelse forekommer i denne fase, hvor flere og flere i personens omgangskreds er bekendt med problemet. Alkoholisme i dette stade medfører fysiske symptomer som dårlig lever og betændelse i bugspytskirtlen, og indlæggelser på hospital begynder. Nogle kan ikke længere stoppe deres drikkeri når det er startet og afrusninger på hospital bliver regelmæssige. I sidste ende er alkoholisme en dødelig sygdom såfremt den ikke stoppes, og alkoholikere lever i gennemsnit 12 – 15 år kortere end den øvrige befolkning. 

Minnesotabehandlings elementer

Primærbehandling, som er den intensive del af alkoholbehandlingen. Den foregår enten i døgnregi eller i ambulant dag- eller aftenbehandling. I primærbehandlingen arbejdes der med at bryde med den benægtelse, der altid hører til alkoholmisbrug, og deltageren får de fornødne redskaber til at holde sig ædru. 

Efterbehandling, hvor det sikres at de strategier for ædruelighed implementeres i personens dagligdag. Dybest set handler alkoholbehandling ikke om at holde op med at drikke, men at lade være med at begynde igen. Defor strækker efterbehandlingen sig typisk over 6 til 12 måneder. 

Familiebehandling. Alkoholisme betragtes i Minnesotabehandlingen som en familiesygdom på den måde forstået, at familien lider under drikkeriet i samme omfang som alkoholikeren selv. I familiebahndlingen får de pårørende en mulighed for at bearbejde de negative konsekvenser som misbruget har medført, og lærer om hensigtsmæssige måder at forholde sig til det nye liv med en ædru alkoholiker. 

Behandlingen består blandt andet af foredrag og undervisning, gruppediskusioner og deltagerne har typisk nogen hjemmeopgaver, som udarbejdes og fremlægges i gruppesammenhæng. 

Et multidisciplinært behandlingsteam

Det har altid været en hjørnesten i Minnesotabehandlingen, at behandlingsteamet er sammensat af alle nødvendige kompetancer. Specialuddannede alkoholrådgivere, læge, pskiater, psykolog, familierådgivere er altid en del af den faste stab i Minnesotabehndling. 

Alkoholrådgivere er selv ædru alkoholikere

Det er fundamentalt i Minnesotamodellen, at alle alkoholrådgivere – udover deres professionelle misbrugsrådgiveruddannelse – selv er ædru alkoholikere. Dette har den effekt, at deltagere i behandlingen føler sig mødt uden fordømmelse og løftede pegefingre, og dermed føler sig mødt i øjenhøjde af en, der fuldt ud kan sætte sig i vedkommendes situation. 

Minnesotabehandling og Anonyme Alkohlikere

Minnesotamodellen bygger på de erfaringer, der er gjort i selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere, som hjælper millioner af mennesker verden over til at holde sig ædru. Derfor introduceres deltagerne i alkoholbehandlingen til selvhjælpsgrupperne, og deltagelse i anonyme Alkoholikere er en del af al alkoholbehandling efter Minnesotamodellen. 

 

Læs mere om Anonyme Alkoholikere

 

Minnesotabehandling som både døgn- og ambulant behandling

Ved fremkomsten af alkoholbehandling efter Minnesotamodellen i Danmark i 1980’erne foregik denne udelukkende som døgnbehandling. Det har dog vist sig, at langt de fleste har en lige så god behandlingsprognose ved en ambulant behandling. Det afgørende er, at foretage den korrekte visitiation, således at de mere belastede misbrugere indskrives i døgnbehandling, og de mere ressoucestærke alkoholikere indskrives i ambulantbehandling. 

Læs mere om visitationskriterierne i indlægget ”Døgn- eller dagbehandling”. 

Her kan du læse mere om ambulant Minnesotabehandling   på Århus BehandlingsCenter

Hjælp os med at gøre denne blog bedre. Brug boksen til at give din mening til kende. Du er også meget velkommen til at kommentere artiklen, eller stille spørgsmål, så skal jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne.

 

 

 

Behandling af alkoholmisbrug

Døgn- eller dagbehandling?

Når man har truffet beslutningen om at søge alkoholbehandling, skal man nøje overveje hvilken form for behandling der er mest relevant.

Dagbehandling af alkoholmisbrug

Dagbehandling betyder, at man går i behandling mens man bor hjemme og har mulighed for – helt eller delvist – at passe sit arbejde imens. En af de helt store fordele ved dagbehandling er, at man har mulighed for at arbejde med de problemstillinger, der er i dagligdagen, mens behandlingen står på. Det kan være spørgsmål som, hvordan begår jeg mig når der er alkohol overalt, hvad skal jeg sige til andre, og hvordan skel jeg sige det. Hvem behøver at vide at jeg er gået i behandling, og hvordan løser jeg problemer, på en anden måde end ved at forsøge at drikke dem væk.

Samtidg er ambulant alkoholbehandling en langt mindre indgriben i den enkeltes liv, end det er, at gå 5-6 uger i døgnbehandling, med alt hvad det indebærer for familie og arbejde osv.

Det kræver dog en lidt stærkere ressourceprofil at gå i dagbehandling fremfor i døgnbehandling. De visitationskriterier man kigger på er:

  1. Har personen en vis struktur i sin dagligdag – f. eks. arbejde eller andet. Man kigger her på om personen har en acceptabel døgnrytme og hverdag?
  2. Har personen et netværk, der ikke kun består af misbrugere, dvs. har personen nogen – familie, arbejdsplads eller venner – der støtter op om behandlingen?
  3. Har personen nogen fysiske eller psykiske lidelser, der kræver akut indlæggelse?

Såfremt disse kriterier er opfyldt, vil en alkoholmisbruger typisk have samme behandlingsprognose i dagbehandling som i døgnbehandling.

Du kan læse mere om valg af  Behandlingscenter for alkolholmisbrug her

Døgnbehandling af alkoholmisbrug

En døgnbehandling betyder, at alkoholikeren kommer væk fra sin dagligdag i periode på typisk 5-6 uger. Dette er relevant for alkoholmisbrugere som:

  1. Er forankret i misbrugsmiljø – dvs. at personens omgangskreds udgøres af andre misbrugere.
  2. At personens misbrug udgør hele dennes hverdag – at drikkeriet typisk foregår døgnet rundt. 
  3. At alkoholikeren har fysiske eller psykiske lidelser, der kræver omsorg og tilsyn.

Da langt de fleste alkoholmisbrugere har både arbejde og familie, vil det sige, at for langt de flestes vedkommende, vil en ambulant behandling give en lige så god – og i mange tilfælde bedre – behandlingsprognose.

Når så mange alkoholmisbrugere går i døgnbehandling fremfor dagbehandling, skyldes det dels vanetækning fremfor behandlingsmæssige begrundelser, og dels fordi at de ambulante tilbud stadig er få.

Hjælp os med at gøre denne blog bedre. Brug boksen til at give din mening til kende. Du er også meget velkommen til at kommentere artiklen, eller stille spørgsmål, så skal jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne.

 

 

Velkommen til min Blog om Alkoholmisbrug, Ludomani og anden Afhængighed

 

I Danmark er der ca. 250.000 alkoholikere, 25.000 narkomaner, 100.000 der er afhængige af medicin, 50.000 ludomaner, og ca. 300.000 shopaholics.

De har alle det til fælles, at de kæmper med en indre dæmon, der altid ender med at vinde over gode intentioner og viljen til et liv uden misbrug.

Jeg er selv ædru alkoholiker siden 1997 og jeg har arbejdet professionelt med alle slags misbrugere og deres familier i 10 år. Jeg har haft den glæde at se hundredevis af mennesker gøre sig fri af deres misbrug, og vende tilbage til livet – til et godt liv med deres nære og kære.

Når først den indre dæmon har tag i en, er dens styrke overmennekelig, og det er under hver eneste gang det lykkes menneske at vinde over den. Jeg har altid synes at det er et previlegium at få lov til at følge mennesker i denne kamp, og jeg har den dybeste respekt for mennesker, der vinder over sig selv, og kommer ud af deres misbrug, og blive herre i eget liv.

Min erfaring er, at det allersværeste er, at træffe beslutningen om at gøre sig fri af sit misbrug. Alle afhængige er ambivalente i forhold til deres misbrug – på den ene side kan man godt se at den er gal – på den anden side, så elsker man også sit stof – og de fleste ender med at skubbe beslutningen om at gøre noget ved det foran sig. En af de ældste bøger om misbrugsbehandling hedder da også: “I’ll quit tomorrow”.

Det er  min erfaing, at når først man har truffet sin beslutning, så er der megen hjælp at hente. Jeg har i min tid som misbrugsrådgiver mødt så mange oprigtige og vidunderlige mennesker, der har viet deres liv til at hjælpe andre – og som hver dag står op for at være til rådighed for de, der har valgt at udfordre deres indre dæmon.

Jeg håber at denne blog vil kunne hjælpe misbrugere og deres pårørende, til at træffe den svære beslutning om at nu er tiden inde til at tage kampen op og gøre sig fri af sit misbrug, hvad enten det drejer sig om alkohol, stoffer, spil, medicin eller køb.

I listen “Kategorier” (øverst til højre) finder du de forskellige emner, der vil blive diskuteret her på siden. Alle er velkomne til at deltage i debatten, og jeg vil så vidt muligt forsøge at svare på indlæg, i det omfang min tid tillader det – og selvfølgelig kun såfremt jeg mener at have noget fornufigt at svare.

Når du åbner et indlæg vil det oftest vise sig i uddrag. Tryk på indlæggets overskrift, og hele indlægget folder sig ud.